انواع فلو متر

اندازه گیری مقدار شارش مایع (Flow) یکی از احتیاجات مهم در بسیاری از سایت های صنعتی است. معادله اساسی برای تعیین فلو سیال رابطه زیر است که از آن به روش های مختلف در انواع فلو متر ها استفاده می گردد.

Q = V * A

Q = liquid flow through the pipe; V = average velocity of the flow; A = cross-sectional area of the pipe

دیگر عواملی که بر Flow Rate یک مایع اثر می گذارند شامل غلظت (Viscosity) ، چگالی  (Density) همچنین اصطکاک (Friction) سیال با لوله هست.

عملکرد یک فلو متر همچنین از عدد Reynold تاثیر پذیر است که بصورت نسبت نیروی داخلی به نیروی کشش تعریف می گردد. سیالات مبتنی بر عدد فوق به سه دسته تقسیم می شوند.

1- سیالات خطی (Laminar)  که عدد رینولد کوچکتر از 2000 دارند.

2- سیالات غیر خطی (Transient) که عدد رینولد مابین 2000 تا 4000 دارند.

3- سیالات متلاطم (Turbulant) که عدد رینولد بالاتر از 4000 دارند.

فلو متر ها را میتوان به پنج بخش عمده زیر تقسیم بندی کرد:

1- Differential Pressure: Orifice Plate, Venturi Tube, Flow Tube, Flow Nozzel, Pitot Tube, Elbow Tap, Target, Variable-Area(Rotemeter).

2- Positive Displacement: Reciprocating Piston, Oval Gear, Nutating Disk, Rotary Vane.

3- Velocity: Turbine, Vortex Shedding, Swirl, Conada Effect&Momentum, Exchange, Electromagnetic, Ultrasonic, Doppler Ultrasonic, Transit-time. 

4- Mass: Coriolis, Thermal.

5- Open-Channel: Weir, Flume.

در در ادامه مطالبی در خصوص انواع پر کاربرد تر فلو متر ها آورده خواهند شد.

/ 0 نظر / 41 بازدید