آخرین مهلت تحویل گزارش تحقیق"تجهیزات پست"

به اطلاع دانشجویان عزیز "تجهیزات پست" می رساند مطالب موجود در این وبلاگ مکمل مطالب کلاسی است و به تنهایی بهیچ وجه کافی نیست. بنا بر این بیشتر بایستی به مطالب عنوان شده در کلاس دقت نموده و جزوه کلاسی  را بطور کامل مطالعه فرمایید. همچنین شما می توانید با کلیک کردن روی نظرات عنوان مورد علافه خود را جهت انجام تحقیق و تهیه گزارش اعلام کنید.

آخرین مهلت تحویل گزارش تحقیق روز جمعه 6 خرداد است. همچنین فایل Word گزارش را می توانید روی سی دی تحویل دهید و یا به آدرس SadeghShahamati@gmail.com ارسال نمایید.

عنوان تحقیق  شما می تواند یکی از مباحث پیشنهادی زیر باشد:

1- ترانسفورماتورهای قدرت و اجزا تشکیل دهنده آن

http://focus.ti.com/lit/ml/slup126/slup126.pdf

http://www.tic.toshiba.com.au/product_brochures_and_reference_lists/ptrans.pdf

http://www.hyundaicorp.co.kr/global/include/TR1.pdf

http://www.epecentre.ac.nz/Files/EPECentre%20Guide%20To%20Transformer%20Specification%20Issues.pdf

http://www.gepower.com/prod_serv/plants_td/en/downloads/powergrid_europe07.pdf

http://www.xianelectric.com/dzyb/download/Tans16-18.pdf

http://www.iea.lth.se/publications/Theses/LTH-IEA-1055.pdf

http://www.abb.com/product/fa/9AAC30100009.aspx?country=00

http://www.elistas.net/cgi-bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxC-qjd-uluCSPQXCvthCnoqdy-qlhhyCUQXgfb7

http://www.atvus.in/Catalog/Buchholz_relay_magnetic_swich.pdf

 

2- کلید های فشار قوی شامل سکسیونر و دژنکتور

http://www.energy.siemens.com/us/en/power-transmission/high-voltage-products/circuit-breaker/sf6-hv-circuitbreaker-dtc.htm

http://www.siemens.co.in/pool/about_us/our_business_segments/circuit_breaker_brochure_2.pdf

http://www05.abb.com/global/scot/scot245.nsf/veritydisplay/f7c433ddb3a25b79c1257797004916b9/$file/abbs_disconnecting_circuit_breakers.pdf

http://www.ruhrtal-high-voltage.de/content/download/General_Catalogue_RUHRTAL_ENG.pdf

 http://alexandria.tue.nl/extra2/200410772.pdf

http://www.siemens.cz/siemjetstorage/files/41597_simobreaker$en$.pdf

http://www.labplan.ufsc.br/congressos/cigre06/DATA/C4_301.PDF

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2009/rodos/SYSTEMS/SYSTEMS64.pdf

http://www.giscorp.co/power/AREVA%20T&D%20Product%20Range.pdf

http://www.joslynhivoltage.com/pdffiles/db710-204.pdf

http://www.driescher.com/products/Switch-fuse-combination.pdf

 

3- شین و شین بندی و باسداکت

4- انواع پست های فشار قوی داخلی، خارجی و کپسولی

5- اتاق فرمان در پست

6- سیستم های مخابراتی مورد استفاده در پست ها

7- استراتژی های کنترلی مورد استفاده در پست ها

8- شرایط پارالل کردن ترانس قدرت

9- سوئیچگیر

http://www.tic.toshiba.com.au/product_brochures_and_reference_lists/hvgis.pdf

http://www.siemens.hu/download/3/SIMOPRIME_eng.pdf

http://www.fewaonline.gov.ae/white/MatSpec/TenderDocs/SPECS%20UP%20TO%2033%20KV/33KV%20GIS%20SPECS.pdf

http://www.dca.ufrn.br/~humberto/Automa%E7%E3o%20SE/Automa%E7%E3o%20de%20Subesta%E7%F5es/Electric%20Power%20Substations%20Engineering/1703_C004.pdf

http://www.enco-electric.com/uploads/File/eng_allcatalog.pdf

http://www.cablejoints.co.uk/upload/Gas_Insulated_Switchgear_for_High_Voltage_Substations___Siemens.pdf

10- جبران کننده های توان راکتیو

11- ترانسهای اندازه گیری جریان و ولتاژ CT & PT

http://www.4shared.com/get/B3DZW_m2/CT_and_PT.html

#TS>http://www.concordctpt.com/currenttransformer.html#TS 

12- رله های حفاظتی مورد استفاده در پست ها

http://www.rflelect.com/pdf_files/GARD_CURR_DIFF_1-09.pdf

http://www.rflelect.com/pdf_files/Current%20Differential%20Line%20Protection%20Setting%20Consideration.pdf

http://www.rflelect.com/pdf_files/GARD_DIST_1-09.pdf

13- برق گیر ها

http://www.energy.siemens.com/us/pool/hq/power-transmission/high-voltage-products/surge-arresters-and-limiters/publications/arr-integr-disconn-1400111.pdf

 http://igs.nigc.ir/IGS/IGS/M-EL-021.PDF

http://www.krec.ir/vahed_sazmani/enteghal/val54.308.pdf

14- تله موج Line Trap

http://www.rflelect.com/pdf_files/9550%20Manual.pdf

http://www.krec.ir/vahed_sazmani/enteghal/val38.1218.pdf

١۵- PLC (Power Line Carrier

http://www.rflelect.com/pdf_files/RFL%206780%20Manual.pdf

http://www.rflelect.com/pdf_files/PLC%20Handbook.pdf

http://web.it.kth.se/~maguire/DEGREE-PROJECT-REPORTS/030909_KhurramHussainZuberi.pdf

http://www.ipst.org/TechPapers/2005/IPST05_Paper247.pdf

http://www.krec.ir/vahed_sazmani/enteghal/val54.222.pdf

/ 0 نظر / 31 بازدید