تاسیسات و تجهیزات الکتریکی

مطالب مفید برای علاقمندان مهندسی برق، حفاظت، کنترل و ابزار دقیق

DMS 680 MICROREP

کاربرد های دستگاه اندازه گیری DMS 680

برای بازرسی دوره ای ابزارها، گیج های مبنا، و گیج های مختلف شامل:

-         گیج های اندازه گیری محیط Plug Gauges

-         گیج های اندازه گیری قطر داخلی  Ring Gauges

-         گیج های اندازه گیری محیط رزوه دار  Thread Plug Gauges

-         گیج های اندازه گیری قطر رزوه دار Thread Ring Gauges

-         اندازه گیری ابعاد Gauge Blocks

-         گیج های اندازه گیری عمق U شکل  Snap Gauges

-         گیج های اندازه گیری حفره Bore Gauges

-         نشان دهنده های آنالوگ Dial Indicator و پروپ های الکترونیکی

متعلقات دستگاه:

1-    میز کار قابل تنظیم در کلیه جهات

 • عمودی (محور Z):  mm 100 یا 4 اینچ
 • رفت و برگشتی (محور Y): mm 25 یا ا اینچ
 • دوار (در حدود محور Y): 4±  درجه
 • موربی (درحدود محور Y): 3±  درجه

 

2-    سیستم نمایش

سیستم نمایش آنلاین با استفاده از یک برد مخصوص داخلی در کامپیوتر( ذکر شده در مورد 1)

 

3-    ابزار اندازه گیری محیط:

نگهدارنده گیج: گیج با موقعیت افقی (حداکثر قطر حدود 200 میلی متر یا 9/7 اینچ)

تیپ های ( سرهای) تماسی شعاعی (شعاع  20 میلی متر یا 79/0 اینچ)

تیپ های (سرهای) تماسی تیغه ای بزرگ (طول 8 میلی متر یا 31/0 اینچ)

تیپ های (سرهای) تماسی تیغه ای کوچک  (طول 2 میلی متر یا 08/0 اینچ)

 

4-    ابزار اندازه گیری قطر داخلی (قطر 14 تا 480 میلیمتر یا 55/0 تا 19 اینچ)

بازوهای تماسی بزرگ (برای قطرهای بالای 45 میلی متر یا 2 اینچ و حداکثر عمق 50 میلیمتر یا 2 اینچ)

سرهای تماسی شعاعی قطر mm 8 یا 31/0 اینچ) برای بازوهای تماسی بزرگ

بازوهای تماسی کوچک ( برای قطرهای بالای mm 14 یا 55/0 اینچ و حداکثر عمق mm 12 یا 5/0 اینچ)

محور Tailstock مخصوص برای بازوهای تماسی کوچک

سرهای تماسی شعاعی (قطر mm  6 یا 23/0 اینچ) برای بازوهای تماسی کوچک.

پارالل های کوچک، ارتفاع 20 میلیمتر یا 79/0 اینچ، طول 160 میلیمتر یا 29/6 اینچ

پارالل های  بزرگ، ارتفاع  45 میلیمتر یا 77/1 اینچ، طول 140 میلیمتر یا  5/5 اینچ

5-    ابزار اندازه گیری عمق  U شکل (Snap Gage)

صفحه متقاطع Camping

ابزارهای Clamping (گیره)

بازوهای تماسی بزرگ (برای قطرهای بالای 45 میلیمتر یا 2 اینچ، حداکثر عمق 50 میلیمتر یا 2 اینچ)

بازوهای تماسی کوچک (برای قطرهای بالای 14 میلیمتر یا 55/0 اینچ، حداکثر عمق 12 میلیمتر یا 5/0 اینچ)

6-     ابزار اندازه گیری حفره کوچک (برای قطرهای 1 تا 14 میلیمتر یا 04/0 تا 55/0 اینچ)

صفحه تماس الکتریکی

نگهدارنده تیپ (سر) تماسی

سرتماسی سوزنی با انتهای کروی به قطر حدود mm  8/0 یا 035/0 اینچ

سرتماسی سوزنی با انتهای کروی به قطر حدود  mm 3 یا 12/0 اینچ

منبع تغذیه  یا باطری ( هشت عدد باطری AA 1.5 ولتی )

7-    ابزار اندازه گیری قطر داخلی رزوه دار (قطر 14 تا 90 میلیمتر یا 55/0 تا 55/3 اینچ)

صفحه شناور

ابزارClamping یا گیره

بازوی تماسی بزرگ (برای قطرهای بالای mm 45   یا  2  اینچ، حداکثر عمق mm 50 یا 2 اینچ)

گوی ها (کوپل ها) برای بازوهای تماسی بزرگ، قطرهای:

314 00/0  اینچ                   کوتاه                       mm 8/0

314 00/0  اینچ                   بلند                        mm 8/0

5315 0/0  اینچ                                                 mm 35/1

07086/0  اینچ                                                  mm 8/1

09055/0  اینچ                                                  mm 3/2

12204/0  اینچ                                                  mm 1/3

 

بازوهای تماسی کوچک (برای قطرهای بالای 14/ 55 /0 اینچ، حداکثر عمق mm  12 یا 5/0 اینچ)

گوی ها (کوپل ها) برای بازوهای تماسی کوچک، قطرهای:

314 00/0  اینچ                   کوتاه                       mm 8/0

314 00/0  اینچ                   بلند                        mm 8/0

5315 0/0  اینچ                                                 mm 35/1

07086/0  اینچ                                                  mm 8/1

09055/0  اینچ                                                  mm 3/2

8-    ابزار اندازه گیری میکرومتر خارجی

میزمیکرومتر

بازوی تماسی

سرهای تماسی با انتهای کروی با قطر حدود mm 4 ) 16 /0 اینچ (

سرهای تماسی با انتهای کروی با قطر حدود mm  12 ) 47/0 اینچ(

سرتماسی مسطح (Flat) با تکیه گاه استوانه ای به طول حدود mm   120 ) 7/4 اینچ(

9-    ابزار اندازه گیری میکرومتر داخلی

یاتاقان " V"  شکل دو طرفه قابل تنظیم حدود 12 تا 400 میلیمتر یا 47/0 اینچ تا 16 اینچ

سرهای تماسی مسطح (Flat) (قطر mm 8 یا 31 اینچ )

سرهای تماسی شعاعی (شعاع mm  20 یا 79 /0 اینچ)

10-           ابزار اندازه گیری شاخص (Indicator) و شاخص اهرمی (Lever Type Indicator)

ابزار نگهدارنده شاخص با پایه قطر mm 8 و 8/3 اینچ

میز قابل نصب

سر تماسی مسطح (Flat) با سایز متوسط (قطر mm  8 یا 31/0 اینچ)

11-           کلاف مرکزی

حداکثر فاصله بین مرکز ها mm  200 یا 8 اینچ

حداکثر قطر تکه 180  میلی متر یا 7 اینچ

12-           نگهدارنده گیج ابعاد (Gage Block Holder)

کوچک، برای ابعاد تا طول کلی mm 120 یا 7/4 اینچ

بزرگ، برای ابعاد تا طول کلی mm 220 یا 7/8 اینچ

13-           ابزار اندازه گیزی رزوه دار:

سرتماسی مسطح کوچک  (قطر mm  2 یا 08/0 )

سرتماسی مسطح متوسط  (قطر mm  8 یا 31/0 اینچ)

سر تماسی مسطح بزرگ (قطر mm  14 یا 55/0 اینچ)

نگهدارنده های سیم های کالیبره شده

نگهدارنده گیج محیط: گیج با موقعیت افقی (حداکثر قطر حدود  mm  200 یا 9/7 اینچ)

 

تعمیر و نگهداری دوره ای

پیشنهاد می شود دستگاه DMS 680 همیشه تمیز و در شرایط مناسب نگاه داشته شود. به منظور دستیابی به این مهم لازم است موارد تعمیرات و نگهداری دوره ای زیر، هر وقت ضروری است انجام شود.

همچنین این مسئله به بهره برداری از ماشین، شرایط زیست محیطی و غیره نیز بستگی دارد.

موارد مورد نیاز:

 • الکل
 • روغن وازلین
 • دستمال تمیز (دستمالی که پرز تولید نمی کند)

 

تمیز کردن ماشین دستگاه:

 1. راهنما (Ram) را بطور کامل به سمت چپ حرکت دهید.
 2. چند قطره الکل روی یک تکه دستمال کوچک بریزید.
 3. با استفاده از این دستمال بوسیله مالش دستمال روی سطح راهنما آن را تمیز کنید. با حرکت کله گی به سمت بخش خارجی راهنما آن را تمیز کنید. (هرگز حرکت به سمت مخالف انجام ندهید).
 4. بند 3 را برای هر 8 سطح راهنما انجام دهید.
 5. چند قطره روغن وازلین را روی یک تکه دستمال کوچک تمیز بریزید، چند قطره روغن بریزید تا دستمال خیس نشود.
 6. برای محافظت Ram از این دستمال به آرامی برای مالش سطوح آن استفاده کنید. با حرکت از کله گی به سمت بخش خارجی راهنما آن را تمیز کنید. (هرگز حرکت به سمت مخالف انجام ندهید).
 7. بند 6 را برای هر 8 سطح راهنما انجام دهید.
 8. یک تکه دستمال تمیز کاغذی تهیه نمایید.
 9. از این تکه دستمال به آرامی برای پاک کردن روغن روی سطح دستگاه استفاده کنید. از کله گی به سمت بخش خارجی راهنما (هرگز حرکت به سمت مخالف را انجام ندهید) اقدام کنید. مهم است که کلیه روغن های قابل مشاهده روی سطح راهنما را پاک کنید. راهنما باید تمیز دیده شود.
 10. بند 9 را برای هر 8 سطح راهنما انجام دهید.
 11. هم اکنون کل راهنما را به سمت راست حرکت دهید.
 12. این روش (از بند 2 تا 10) را برای این سمت از راهنما (Ram) انجام دهید.

نکـــات:

 1. وقتی کل روش اجرایی انجام شدف راهنما را در کل مسیر آن حرکت دهید تا از حرکت بدون مانع آن مطمئن شوید . در صورتیکه لازم است بند 8 و 9و 10 را تکرار کنید.
 2. در انتهای این روش اجرایی پیشنهاد می شود که شرایط Weight Strings چک شود و در صورتیکه بنظر می رسد هر یک از آنها آسیب دیده یا پاره شده است با واحد خدمات پس از فروش جهت سرویس آن تماس حاصل شود.

پاکســـازی بدنه دستگـــاه:

 1. راهنما (Ram) را بطور کامل به سمت چپ کله گی (Head) حرکت دهید.
 2. کله گی Head  را بطور کامل به سمت چپ بدنه دستگاه و Tailstock را بطور کامل به سمت راست بدنه حرکت دهید.
 3. چند قطره کوچک الکل را روی یک تکه دستمال کوچک و تمیز بریزید.
 4. از این تکه دستمال برای تمیز کردن هر 4 سطح در هر دو سمت از طریق مالش استفاده نمایید.
 5. چند قطره روغن وازلین روی یک تکه دستمال کوچک تمیز بریزید.
 6. برای محافظت از بدنه دستگاه از این دستمال به آرامی برای مالش 4 سطح آن در هر دو طرف            سطوح زمین شده، استفاده کنید. اجازه دهید یک لایه نازک از وازلین روی سطح بدنه باقی بماند.
 7. راهنما را بطور کامل به سمت راست کله گی حرکت دهید.
 8. حالا کله گی و Tailstock را به سمت مخالف حرکت دهید و بندهای 3 تا 6 را برای بخش باقیمانده دستگاه انجام دهید.
 9. در انتهای روش اجرایی تراز بودن بدنه را با نگاه کردن به حباب های مستقر در پشت بدنه (وسیله ترازسازی) کنترل کنید. اگر لازم است، با تنظیم پدهای بالا برنده روی پایه دستگاه وضعیت بدنه را به حال تراز در آورید.

نگهداری متعلقات:

لازم است تمام متعلقات (مفتول، گوی ها و غیره) قبل از استفاده تمیز شوند و  بعد از هر بار استفاده تمامی متعلقات دستگاه با الکل تمیز شود و با روغن و وازلین حفاظت شود. همیشه با دستکش به سطوح دستگاه دست بزنید.

الزامات اضافی:

پیشنهاد می شود بطور دوره ای دقت دستگاه تست شود و تکرار پذیری دستگاه، طبق روش اجرایی کالیبراسیون آزمایش گردد. لازم است همچنان تایید شود که دستگاه بخوبی کار می کند و هنوز برای بازرسی Gage مناسب است. چنین روش اجرایی حداقل باید هرسال یا بیشتر مطابق مصرف و شرایط واحد یا در صورتی که تردید منطقی در مورد کارکرد واحد وجود دارد، انجام شود.

همچنین تمام متعلقات دستگاه (مفتول ها، گوی ها و غیره) نیاز به اندازه گیری دوره ای دارند و اندازه واقعی آنها باید وارد نرم افزار گردد.

  
نویسنده : صادق شهامتی ; ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳
تگ ها : dms ، dms 680 ، microrep ، سنجش لکسر