تاسیسات و تجهیزات الکتریکی

مطالب مفید برای علاقمندان مهندسی برق، حفاظت، کنترل و ابزار دقیق

ابزار دقیق

منتظر مطالب جدید در مورد ابزار دقیق باشید:

1- ترانسمیتر های فشار Pressure Transmitters

2- ترانسمیتر های اختلاف فشار Differential Pressure Transmitters

3- ترانسمیتر های دما Temperature Transmitters

4- ترانسمیتر های سطح Level Transmitter Displacer

5- سوئیچ فشار Pressure Switch

6- نشاندهنده دما Temperature Gauge

7- نشاندهنده دما Indicating Bimetal Temperature

8- سوئیچ سطح Level Switch Displacer

+